THÍ SINH

Thí sinh tham gia Tiếng Hát Mãi Xanh

NGUYỄN VĂN ĐA
NGUYỄN VĂN ĐA
HOÀNG THỊ TRÀ
HOÀNG THỊ TRÀ
ĐINH THỊ ĐƯỢM
ĐINH THỊ ĐƯỢM
TRẦN TUẤN PHƯỚC
TRẦN TUẤN PHƯỚC
RÔ RIK
RÔ RIK
LÊ ĐÌNH BẮC
LÊ ĐÌNH BẮC
NGUYỄN THỊ CHÍN
NGUYỄN THỊ CHÍN
TRẦN THỊ THÁI HOÀ
TRẦN THỊ THÁI HOÀ