Tiếng Hát Mãi Xanh 2016 | Thí sinh

Tiếng hát mãi xanh

Thí sinh

View: 26001

01 -  Viet Hung

01 – Viet Hung

02 - Cong Danh

02 – Cong Danh

03 - Tuan

03 – Tuan

04 - Vinh

04 – Vinh

05 - The Anh

05 – The Anh

06 - Kieu Thuy

06 – Kieu Thuy

07 - Kim Lan

07 – Kim Lan

08 - Hong Van

08 – Hong Van

09 - Phat Dat

09 – Phat Dat